Condicions Generals de venda VOLTOR

Si us plau, llegeixi el contingut d’aquestes Condicions Generals abans d’utilitzar el nostre lloc web, ja que el seu ús i qualsevol comanda de tiquets de vol que realitzi estarà subjecte a aquestes. Haurà d’imprimir una copia d’elles i de qualsevol comanda que realitzi per a futures referències.

 1. GENERAL
  1. En aquestes Condicions Generals:
   • “CONTRACTE” significa el contracte entre vostè i nosaltres per a la venda i adquisició dels tiquets sol·licitats per vostè utilitzant el nostre lloc web.
   • “TIQUETS” es refereix a tiquets de vol en globus aerostàtic o a sol·licituds de tiquets fetes d’acord al punt 3 d’aquestes Condicions Generals.
   • “DIA LABORABLE” es refereix a qualsevol dia excepte dissabte i diumenge o Dia Festiu en l’àmbit local de Catalunya o Espanya.
   • “NOSALTRES”, “NOSTRE” o “NOSTRA” es refereix a Globus Voltor, S.L., inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el Tom 40801, Foli 189, Full B375551, Inscripció 1 amb CIF B64954191 i domiciliada a Matadepera, BARCELONA c/ Camí de Puig Codina, 24.
   • “VOSTÈ” o “SEU” es refereix a vostè com a usuari del nostre lloc web i/o comprador de qualsevol tiquet i si Vostè. lliura el/els tiquets a altre/s persona/es abans d’efectuar el vol i ens informa per escrit que ho ha fet i del nom, adreça i telèfon d’aquesta nova persona, les Condicions Generals s’aplicaran a aquesta altre persona.

  2. Cada tiquet habilita a una sola persona com a participant del vol, a no ser que s’indiqui expresament en el mateix tiquet.
  3. Res, en aquestes Condicions Generals, afectarà als seus drets com a consumidor davant qualsevol llei aplicable.
  4. El contracte pot ser cancel·lat per vostè d’acord al punt 13 d’aquestes mateixes Condicions Generals.
  5. Vostè haurà de tenir al menys 18 anys d’edat i tenir capacitat legal per a comprar qualsevol tiquet.
  6. Ens reservem el dret en absoluta discreció, a denegar l’accés o canviar el contingut del nostre lloc web, denegar qualsevol sol·licitud o ordre, o cancel·lar qualsevol compte que vostè pugui obrir amb nosaltres.
  7. Ens reservem el dret a canviar aquestes Condicions Generals en qualsevol moment respecte a la venda de tiquets, encara que li seran aplicades a vostè aquelles vigents al contracte en el moment de realitzar la seva compra. Vostè serà responsable de llegir aquestes Condicions Generals cada vegada que utilitzi el nostre web i el seu ús continuat confirma el seu acord amb les Condicions Generals establertes quan realitzi una compra.
  8. Si Vostè representa a més d’una persona, vostè confirma que té el dret i autoritat per actuar i realitzar qualsevol compra al seu nom.
  9. Totes les contrasenyes o informacions que ens faciliti en aquest lloc web, hauràn de ser complertes i exactes. Tota aquesta informació haurà de ser tractada per nosaltres com a confidencial en tot moment. En cas d’assabentar-se de qualsevol mal ús de la seva informació privada haurà d’informar-nos immediatament a https://www.globusvoltor.com/contacto.html.
 2. COMANDES
  1. Qualsevol comanda que realitzi per la compra de tiquets des del nostre web és la seva oferta cap a nosaltres de comprar els tiquets. Podrem enviar-li un correu electrònic a l’adreça que ens indiqui en la seva comanda, com a prova de recepció de la seva comanda i els seus detalls. De totes maneres, aquests correu no assegura la nostra acceptació de la seva comanda.
 3. TARIFES I PAGAMENT
  1. El preu dels tiquets que vostè demani serà el publicat en el nostre web en el moment que realitzi la seva comanda. Els preus inclouen IVA, on sigui aplicable. De qualsevol manera poden haver-hi errors i que es publiquin preus incorrectes per a tiquets que vostè hagi demanat, en aquest cas li donarem l’opció de corregir al preu correcte, confirmar o cancel·lar la comanda. Si no poguéssim contactar amb vostè, la comanda serà tractada com a cancel·lada, però si vostè ja hagués pagat els tiquets, l’import li serà retornat per complert.
  2. Vostè haurà de pagar la seva compra amb targeta de crèdit o transferència bancària. Si ho fa per targeta de crèdit, vostè es fa responsable de la correcció de la seva informació personal.
 4. LLIURAMENT DE TIQUETS
  1. Els tiquets seran enviats per correu electrònic a la direcció que vostè ens hagi indicat en el moment de realitzar la seva comanda. És la seva responsabilitat imprimir els mateixos per a presentar’els al pilot el dia de la realització del vol. El temps de lliurament pot variar al estar subjecte a la confirmació de recepció de transferència bancària o pagament per targeta de crèdit.
 5. TITULAR DEL TIQUET I VALIDESA
  1. El tiquet autoritza al titular del mateix a participar en un vol en globus aerostàtic segons les condicions de la seva compra, com es detalla a continuació i que comprèn:
  2. Li serà permès volar només els dies detallats a Vostè en el moment de realitzar la seva compra o la reserva corresponent, o segons disponibilitat d’espai per a les dates escollides per Vostè. En cas de no disposar d’espai per a un vol en la data o zona preferida, se li oferirà una data i zona alternativa per a la seva aprovació. En cas de no conformitat per part de Vostè i no disponibilitat nostra, li serà prorrogada i ampliada la validesa del tiquet per afavorir la realització del seu vol.
  3. Els tiquets són vàlids per un període de 12 mesos des de la data de la seva compra o qualsevol altre data convinguda entre Vostè i nosaltres. Si no es realitza el vol dins d’aquest termini, perdrà el seu dret a realitzar’el, excepte en els casos que hagi sigut prorrogada o estesa la seva validesa per la nostra part.
  4. El/els tiquet/s no seran intercanviables per diners en efectiu.
  5. El preu pagat pel seu tiquet pot no estar reflectit en el mateix degut a diferents ofertes especials realitzades durant l’any.

 6. OPCIONS DE REEMBORSAMENT PER CAUSES METEOROLÒGIQUES O ALTRES.
  1. Tots el tiquets són NO REEMBORSABLES exceptuant en els casos en que estigui indicat expressament en el tiquet. Opcions de reemborsament:
   • Reemborsament Màxim – Vostè tindrà dret a aquest reemborsament en cas de que no hagi sigut possible volar en, al menys 7 dates reservades; quan els vols hagin estat anul·lats per nosaltres o per el pilot. Les següents condicions s’aplicaran a aquest reemborsament: – Vostè haurà de notificar-nos per escrit que desitja el reemborsament en lloc de volar, dins dels 21 dies posterior a la data de la 7ª reserva pel darrer intent de vol – Se li deduirà 10€ per despeses de gestió per cada tiquet – Només es retornarà l’import del tiquet al comprador del mateix. En el seu defecte, podrem procedir a la pròrroga de la validesa del mateix.

   • Reemborsament Parcial – Vostè tindrà dret a aquest reemborsament igual al 66.7% del total pagat pel tiquet, en cas de que no hagi estat possible volar en, almenys 3 dates reservades, quan els vols siguin cancel·lats per nosaltres o pel pilot. Les següents condicions s’aplicaran a aquest reemborsament en cas que Vostè es decideixi per aquesta primerenca opció: – Vostè haurà de notificar-nos per escrit que desitja el reemborsament en lloc de volar dins dels 21 dies posteriors a la data de la 3era reserva pel seu darrer intent de vol. – Nosaltres nómés podrem tornar l’import del tiquet al comprador del mateix. En el seu defecte, podrem procedir a la pròrroga de la validesa del mateix.

    No procedirem a realitzar cap reemborsament de tiquets que hagin estat adquirits a un altre proveïdor diferent de nosaltres.
 7. RESERVA
  1. Quan contacti amb nosaltres indiqui’ns, si us plau, el número de tiquet i el codi de seguretat imprès en el seu tiquet. Nosaltres li enviarem un correu electrònic confirmant la data, horari, lloc de trobada i número de telèfon on haurà de confirmar el progrés de la previsió per al seu vol amb antelació suficient.
  2. El vol començarà en una de les zones d’enlairament indicades en la nostra web però ens reservem el dret a canviar, sense previ avís, la zona reservada, horari i data. Els vols es realitzen durant tot l’any sempre que les condicions ho permetin. El pilot decidirà la durada, la direcció del vol i lloc d’aterratge en bé de la seguretat i requeriments legals.
  3. Nosaltres intentarem reservar el seu vol per la data i zona que vostè esculli. Vostè només podrà volar en les dates, zones i tipus de vol que el seu tiquet li permeti a no ser que accedeixi a pagar la diferència requerida per nosaltres per a canviar la categoria del seu tiquet. De qualsevol manera, les reserves estàn subjectes a la nostra disponibilitat i poden ser canviades per nosaltres sense previ avís per raons més enllà del nostre control.
  4. Vostè haurà de portar els seus tiquets amb vostè en el moment de presentar-se al vol i lliurar-los. En el seu defecte, no es proveirà el vol i vostè no tindrà dret a una nova reserva o reemborsament.
 8. CANVI DE DATA O CANCEL·LACIÓ DE RESERVA PER PART DE VOSTÈ
  1. Vostè pot post-posar el seu vol després d’haver reservat una data fins a 3 dies laborables abans de la data prevista per al seu vol, per correu electrònic i/o telèfon. En cas de que vostè contacti amb nosaltres per a cancel·lar la seva reserva de vol per raons mèdiques o de salut amb menys de 3 dies laborables de marge, podrem requerir-li que ens presenti una evidència mèdica de la seva incapacitat per a realitzar el vol.
  2. Si vostè no és capaç de prendre part d’un vol dins de la validesa del tiquet perquè està embarassada, nosaltres prorrogarem la seva validesa 1 any més a partir del naixement del seu fill. Contacte amb nosaltres i enviï’ns una copia de l’acte de naixement del menor per a procedir a tal fi.
  3. Si vostè no participa en el seu vol en la data reservada llavors, a menys que hagi canviat la data o cancel·lat la seva reserva d’acord al punt 8.1 y/o 8.2 no tindrà dret a una nova reserva o a
   cap reemborsament. Això no serà aplicable si vostè no participa del vol degut a cancel·lació o canvi de data de vol sota el punt 9.
 9. CANCELACIÓ O CANVI DE DATA PER NOSALTRES O PEL PILOT
  1. Nosaltres o el pilot posarem sota la nostra o la seva pròpia decisió cancel·lar el seu vol per a qualsevol data reservada o alterar el seu horari i lloc sense previ avís degut a causes alienes al nostre control, per exemple condicions meteorològiques adverses o raons legals o de seguretat. De qualsevol manera, vostè rebrà la notícia amb la major antelació possible.
  2. Per a comprovar que el seu vol no ha estat cancel·lat o post-posat vostè haurà de contactar amb nosaltres per telèfon o correu electrònic per tal de confirmar la seva reserva.
  3. En cas de que vostè hagi reservat un vol en almenys una ocasió durant els primers 12 mesos de validesa del tiquet i que el vol hagi estat cancel·lat per nosaltres o el pilot, nosaltres automàticament prorrogarem la validesa del seu tiquet per 1 any més a partir de la seva darrera cancel·lació del vol.
 10. EL VOL, SALUD Y SEGURETAT
  1. Vostè haurà de trobar-se en forma per a participar en el seu vol i no patir de cap malaltia o condició mèdica desfavorable o discapacitat que pugui previndre’ns de participar o pugui ser afectada per a seva participació en el vol. Recomanem cercar consell mèdic apropiat per aquest propòsit.
  2. Vostè no haurà d’estar sota la influència de l’alcohol o altres substancies mentre participi en el seu vol. Si sota la opinió nostra o del pilot vostè es troba sota aquesta influència, no li serà permesa la seva participació o la continuació del seu vol. No tindrà dret a cap reemborsament o a una nova reserva de vol.
  3. Quan participi en el seu vol haurà de tenir almenys 16 anys d’edat o si fós menor de 16 anys, només li serà permesa la seva participació:
   • A decisió del pilot
   • Si vostè està acompanyat per un adult responsable: Vostè haurà mesurar, almenys, 1m20cm d’alçada per a ser capaç de veure per sobre de la cistella del globus i adoptar la posició de seguretat durant l’aterratge. Si el seu pilot no li permet participar en aquestes circumstancies, nosaltres li reemborsarem el preu de compra del seu tiquet dins dels 30 dies següents a la data de la seva reserva del vol.
  4. Els globus aerostàtics són potencialment perillosos. Vostè haurà de complir amb tots els requeriments i instruccions del pilot quan participi en el seu vol especialment qualsevol que es refereixi a la salut o seguretat. Vostè haurà de complir portant roba i calçat còmodes. En cas de no complir amb aquests requeriments, el pilot pot finalitzar la seva participació en el vol si raonablement creu que això pot ser perillós per a vostè o els altres participants. El pilot pot finalitzar el vol en qualsevol moment si en la seva opinió la continuació del mateix pot ser perillós o contrari a qualsevol norma de seguretat o salud. Vostè no tindrà dret a cap reemborsament en qualsevol d’aquests casos.
 11. RESPONSABILITAT
  1. Nosaltres no estarem violant aquest Contracte entre vostè i nosaltres en relació al seu vol ni estarem en falta degut a qualsevol endarreriment en la preparació del vol degut a causes d’alguna circumstancia o esdeveniment més enllà del nostre control o de qualsevol pilot, incloent, per exemple, qualsevol vaga o disputa industrial, inclemència o errada de qualsevol equip.
 12. CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTE
  1. Aquestes Condicions Generals contenen totes les condicions generals de contracte entre Vostè i Nosaltres en relació als tiquets i al seu vol. Així, Vostè pot tenir la seguretat de que no tindrà validesa qualsevol variació feta en aquestes Condicions Generals que no hagi estat acordada i escrita entre Vostè i nosaltres.
  2. Si vostè no ha rebut una copia de les Condicions Generals abans d’adquirir els tiquet, llavors, a no ser que ens ho notifiqui per escrit dins dels 14 dies de la data d’adquisició dels tiquets que no accepta qualsevol de les Condicions Generals, es considerarà que les ha acceptat en la seva totalitat. Si en efecte ens notifica que no accepta una o més d’aquestes Condicions Generals, i Vostè i nosaltres no som capaços d’acordar com s’han de modificar, Vostè o nosaltres podrem escollir entre finalitzar el Contracte amb efecte immediat mitjançant notificació escrita a l’altre part. En aquest cas, els tiquets deixaràn de tenir validesa i dins dels 30 dies de la data de finalització, nosaltres li reemborsarem el preu de compra dels tiquets.
 13. EL SEU DRET A CANCEL·LACIÓ
  1. Vostè té el dret a cancel·lar el Contracte respecte a tots (o alguns) dels tiquets que hagi acordat comprar sota el Contracte, en qualsevol moment fins la fi del duodècim dia després d’haver rebut els tiquets.
  2. Per a fer ús del seu dret de cancel·lació Vostè ha de notificar-nos per escrit la Cancel·lació dins del termini descrit en el punt 13.1, donant detalls dels tiquets que són cancel·lats.

 14. CANCELACIÓ PER PART NOSTRA
  1. No obstant el punt 3.1, ens reservem el dret a cancel·lar el Contracte entre nosaltres si:
   • Un o més dels tiquets fou llistat a un preu incorrecte degut a un error tipogràfic o un error de informació de preus.
  2. Si en efecte cancel·léssim el Contracte li notificarem per correu electrònic i li tornaríem el seu pagament dins dels 30 dies de la seva compra. No estarem obligats a oferir cap compensació addicional per exemple per decepció.
 15. JURISDICCIÓ I APLICACIÓ DE LLEIS
 16. Les lleis d’Espanya seran aplicables al Contracte i qualsevol procediment legal haurà de portar-se a terme en la jurisdicció de Barcelona.
Cistella de la compra
Desplaça cap amunt